นายรัชวิทย์  เมธีโชติเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง