หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น  ประกอบด้วย

1. วิชาอาหาร - ขนม

2. วิชาช่างตัดเสื้อสตรี

3. วิชาเสริมสวย

4. วิชาตัดผมชาย

5. วิชาดนตรีสากล

6. วิชาศิลปประดิษฐ์เวลาเรียน

เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์  แบ่งเป็นวันละ  2  รอบ  คือ

รอบเช้า
09.00 - 12.00  น.

รอบบ่าย 13.00 - 16.00 นหลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

2. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป