นายชัยพร  นาคะพงศ์                   นางรัมภา  ศิริวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ปวช.)                   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

นางสาวมีนา  จันทร์ต๊ะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน