นายอรรถพร  ศิริโพธิ์

หัวหน้างานพัสดุ                                                                                                    

                                           นางสมพิศ  บัวชุม                                                      นางปวีณา  ต๊ะคำวรรณ์

                                                      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                               เจ้าหน้าที่งานพัสดุ