สื่อประกอบการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย: อ.รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ผู้เรียบเรียง อ.รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์

ชื่อ-สกุล นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์
ตำเเหน่ง ครู ค.ศ. 4 (ครูเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

การศึกษา
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปวส.ปม. วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลงานวิชาการ
  1. ชุดสาธิตเครื่องมือวัดไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์
  2. ชุดฝึกทดลองเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. ชุดฝึกทดลองเครื่องรับโทรทัศน์สี
  4. ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ผลงานวิจัย
  1. คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์
  3. รายงานผลการใช้สื่อการสอนชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์

ฝึกอบรมดูงาน
  1 . เครื่องมือวัดไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศอิตาลี
  2. เครื่องมือวัดสื่อสารโทรคมนาคม ประเทศอังกฤษ
  3 . การจัดการศึกษาระบบทวีภาคี ประเทศเยอรมัน
  4. การจัดภูมิทัศน์เเละสิ่งเเวดล้อม ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

เกียรติคุณวิชาชีพ
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขานักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปี 2551

  ดาวน์โหลด (Download)

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เลขที่ 15 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
โทร 0-5422-3006 โทรสาร 0-5422-4426 E - mail : [email protected]