• >>> ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • >>> ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • >>> ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • >>> ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • >>> ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์