ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

1.1  ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ “โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง” ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 ตั้งอยู่เลขที่ 551 หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 20 ไร่ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ โดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


1.2  สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย (สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา)

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ตำบลพระบาท นักเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอในจังหวัดลำปางชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีการบริหารท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีวัดม่อนจำศีลเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของครู นักเรียน นักศึกษา

จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม. หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน


1.3  ปรัชญาของสถานศึกษา

"ความรู้ดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ค้ำจุนสังคม"แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์