ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Administrator 124
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 262
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 187
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 225
5 แจ้งงดจัดการเรียนการสอน วันที่ 10-15 ธันวาคม 2566 Administrator 205
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 234
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 270
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 211
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 248
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอนรายชั่วโมง (สาขาวิชาดนตรี) Administrator 217
11 ประกาศให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2566 Administrator 217
12 แนวทางการชำระค่าน้ำประปา ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 195
13 มาตรการลดการใช้พลังงาน ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 188
14 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Administrator 462
15 สรุปความพึงพอใจโครงการห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 257
16 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 280
17 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 1700
18 รายวิชาการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 554
19 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 557
20 เผยแพร่ผลการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษและสาขาช่างแต่งผมสตรี Administrator 742

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์