สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ "การป้องกันและแก้ปัญหาขยะ" ชื่อผลงาน "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิล"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

วารสารอัญชันสาร