• รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  3  ครั้งต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2534 , 2539 และ 2543