ข้อมูลตลาดแรงงาน

สถานประกอบการ ที่เป็นตลาดแรงงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

1

อู่สายพันธ์บริการ

224 ม.7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

2

บริษัทโค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

65/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

3

อู่พิภพอะไหล่ยนต์

209 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

4

อู่ชยณัฐ ออโต้เซอร์วิส

220 ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

5

อู่ออโต้เฮ้าส์

1124 ถ.วชิราวุธ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

6

อู่ช่างยก

188 ถ.ปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

7

อู่ป่าแลว เบรก คลัช

168 ม.13 บ้านป่าแลว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

8

อู่สงวนการช่าง

333 ม.4 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

9

อู่ประสงค์ ออโต้เชอร์วิส

799/3-4 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

10

อู่อ๊อดการช่าง

37/3 ม.9 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

11

PB. AUTOSOUND

570 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

12

หสม. วีเอสคอมพิวเตอร์

11/35-36 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

13

ร้านรัตน์การไฟฟ้า

2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

14

ร้านเทพอิเล็กทริค

ม.7 ต.แม่เมาะ อ.เมืองเมาะ จ.ลำปาง

15

ร้านศิริรัตน์การไฟฟ้า

247-251 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

16

ร้านลำปางคลังไฟฟ้า

56 ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

17

ร้าน ช.อ้วนโลหะเฮง

ถ.ท่ามะโม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

18

ร้านพระบาทซัพพลายสเตนเลส

166/1 ม.5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

19

ร้านพลอยฟ้าอัลลอยด์

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

20

ร้านธนพลสเตนเลส

791 ม.5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

21

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

800 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

22

ร้านคุ้มค่า(Tesco-lotus) สาขาลำปาง

222 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

23

สถานีรถไฟนครลำปาง

ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์