ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินธุรกิจในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Administrator 22
2 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Administrator 184
3 สรุปความพึงพอใจโครงการห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 74
4 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 95
5 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 244
6 รายวิชาการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 291
7 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 212
8 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 284
9 เผยแพร่ผลการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษและสาขาช่างแต่งผมสตรี Administrator 255
10 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" Administrator 202
11 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 421
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว Administrator 242
13 การศึกษาไทยเดินหน้าพร้อม Administrator 209
14 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 708
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Administrator 1206

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์