ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 Administrator 98
2 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 72
3 รายวิชาการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 65
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 52
5 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 92
6 เผยแพร่ผลการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษและสาขาช่างแต่งผมสตรี Administrator 120
7 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" Administrator 95
8 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 290
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว Administrator 132
10 การศึกษาไทยเดินหน้าพร้อม Administrator 104
11 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 512
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator 1048

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์