ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ลำดับที่
ชื่อ สกุล
พ.ศ.
รูปภาพ
1
นายวิเชียร ตั้งประเสริฐ
2524-2529
2
นายบุญเสริม จำปาทอง
2529-2534
3
นางสุรีย์ วรรณโกมล
2534-2543
4
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
2543-2545
5
นายไพรัช วิมาลา
2545-2550
6
นายมงคล วานิกร
2550-2552
7
ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
2552-2554
8
นายสมเดช พุ่มชา
2554-2554
9
นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์
2554-2558
10
นายเจริญ ศิริวงศ์
2558-2561
11
นายสมบัติ นาหลวง
2562-2563
12
นายวิชรุติ ลี้จินดา
2563-ปัจจุบัน

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์