วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพที่มีคุณภาพสู่อาเซียน


พันธกิจ

1. จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรแกนมัธยมและ

ผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการชุมชน

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้เรียนในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง