หลักสูตรระดับ ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี  3  สาขางาน  จัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษ  ประกอบด้วย

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์

2. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้


หลักฐานการสมัคร

1. ใบรับรองผลการเรียน  (ใบ รบ.)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป