วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
551  หมู่  1  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000

หมายเลขโทรศัพท์  : 054 - 821567  ต่อ 180 , 181 

หมายเลขโทรสาร   : 054 - 821568

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง