ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

รวม

1

งบบุคลากร


-เงินเดือน


-เงินวิทยาฐานะ


-ค่าตอบแทน


-ค่าจ้างประจำ


-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (2 คน)472,470

472,470


-ค่าครองชีพ

รวม

472,470

472,470

2

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

141,240

180,250

321,490


1. ค่าสอนเกินภาระงาน (ครู)

141,240


140,250

281,490


2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา20,000

20,000


3. ค่าธุรการนอกเวลา20,000

20,000


4. ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าใช้สอย

808,968

808,968


1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ300,000

300,000


2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การสอน20,000

20,000


3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานธุรการ20,000

20,000


4. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง50,000

50,000


5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง30,000

30,000


6. เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ)23,637

23,637


7. ค่ารักษาความปลอดภัย336,000

336,000


8. พรบ.ยานพาหนะ11,331

11,331


9. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล6,000

6,000


10. ค่าเช่าที่ดิน12,000

12,000

ค่าวัสดุ

273,780

50,000

906,880

1,230,660


1. วัสดุการศึกษา

273,780


299,880

573,660


2. วัสดุสำนักงาน200,000

200,000


3. วัสดุก่อสร้าง50,000

50,000


4. วัสดุงานอาคารสถานที่50,000

50,000


5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ20,000

20,000


6. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น200,000

200,000


7. วัสดุคอมพิวเตอร์20,000

20,000


8. วัสดุยานพาหนะ30,000

30,000


ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

รวม


9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่10,000

10,000


10. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา12,000

12,000


11. วัสดุเกษตร


50,000
12. วัสดุงานบ้านงานครัว15,000

15,000


13. วัสดุเวชภัณฑ์


14. วัสดุอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค

490,000

490,000


1. ค่าน้ำประปา


2. ค่าไฟฟ้า450,000

450,000


3. ค่าไปรษณีย์20,000

20,000


4. ค่าโทรศัพท์20,000

20,000


5. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)

รวม

415,020

50,000

2,386,098

2,851,118

ค่าโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


1. โครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center


2. โครงการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน


3. โครงการบริการวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

ค่าโครงการฝ่ายวิชาการ

124,520

124,520


1. โครงการจัดทำชั้นใส่วัสดุอุปกรณ์12,000

12,000


2. โครงการจัดซื้อโต๊ะห้องเรียนทฤษฏี14,400

14,400


3. โครงการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ35,550

35,550


4. โครงการบู๊ชเดินสายไฟงานติดตั้ง25,000

25,000


5. โครงการจัดซื้อตู้เก็บหนังสือและผลงานของนักเรียน12,600

12,600


6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1,800

1,800


7. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการขาสุ่ม7,800

7,800


8. โครงการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาช่างตัดผมชาย1,600

1,600


9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ1,850

1,850


10. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น5,000

5,000


11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

6,920

6ล920

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

รวม

ค่าโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร


1. โครงการกิจกรรม 5 ส.


2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ

ค่าโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

25,270

25,270


1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี1,700

1,700


2. โครงการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 255711,550

11,550


3. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ870

870


4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ11,150

11,150

รวม

149,790

149,790

3

งบลงทุน


-ค่าครุภัณฑ์


-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


รวม

4

งบเงินอุดหนุน

1,952,933.72

ค่าจัดการเรียนการสอน

1,725,408.72


-คงเหลือปีงบประมาณ 2557

228,658.72

-จัดสรรปีงบประมาณ 2558

1,496,750
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

227,525


งบบุคลากร


1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

1,3468801,346,880


2. ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

168,000168,000

รวม

1,514,880

1,514,880

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน


1. ค่าสอนเกินภาระงาน (ครู)


2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าใช้สอย

75,804

75,804


1. ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัด พาหนะ


2. เงินสมทบประกันสังคม

75,80475,804

ค่าวัสดุ


1. วัสดุก่อสร้าง


2. ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

รวม


3. วัสดุยานพาหนะ


4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่


5. วัสดุงานบ้านงานครัว


6. วัสดุเวชภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

126,000

126,000


1. ค่าน้ำประปา


2. ค่าไฟฟ้า


3. ค่าไปรษณีย์


4. ค่าโทรศัพท์


5. ค่าบริการโทรคมนาคม (12,600x10)

126,000126,000

รวม

201,804

201,804

งบลงทุน


-ค่าครุภัณฑ์


-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


รวม

ค่าโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

201,676

201,676


1. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาทาง IT


2. โครงการแนะแนวเพิ่มประมาณผู้เรียน

10,00010,000


3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3

2,6002,600


4. โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน ปวช.


5. โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

10,00010,000


6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและนันทนาการ

5,0005,000


7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา

5,0005,000


8. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช. 1,2,3

1,0001,000


9. โครงการประสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


10. โครงการเจียระไนชีวิตศิษย์รัก (Hom Room)


11. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

5,0005,000


12. โครงการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ฯ

5,0005,000


13. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

5,0005,000


14. โครงการประกวดกระทงเล็ก

1,8001,800


15. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

5,0005,000


16. โครงการลูกเสือเข้าค่าย Day Camp

1,9001,900

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

รวม


17. โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช


18. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช

30,00030,000


19. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและประดับแถบสีลูกเสือฯ

22,30022,300


20. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

4,2764,276


21. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์และเอดส์

3,0003,000


22. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

1,2001,200


23. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

2,0002,000


24. โครงการร่วมใจถวายเทียนพรรษา

3,0003,000


25. โครงการปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง


26. โครงการอบรมสัมมนาแกนนำนักศึกษาองค์การวิชาชีพ

20,60020,600


27. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ

12 สิงหามหาราชินี

40,00040,000


28. โครงการอบรมสัมมนาผู้นำตามธรรมชาติ

40,00040,000


29. โครงการ TO BE NUMBER ONE

2,0002,000


30. โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล

6,0006,000

ค่าโครงการฝ่ายวิชาการ

5,000

5,000


1. โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ


2. โครงการวิทยาศาสตร์

5,0005,000

ค่าโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

110,000

110,000


1. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558

30,00030,000


2. โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน

80,00080,000


รวม

316,676316,676

5

งบรายจ่ายอื่น


-งบสำรอง (งบประมาณ)

134,980


549,749

684,729


-งบสำรอง (ค่าจัดการเรียนการสอน)

รวม

549,749

684,729

รวมทั้งสิ้น

2,583,360

50,000

3,558,377

6,186,737


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง