ข้อมูลอาคารสถานที่

สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย

ที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

1

อาคารอำนวยการสูง 2 ชั้น ขนาด 768 ตรม.

1

หลัง

2

อาคารคหกรรม สูง 2 ชั้น ขนาด 768 ตรม.

1

หลัง

3

โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ

1

หลัง

4

โรงฝึกงานช่างยนต์

1

หลัง

5

โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า

1

หลัง

6

โรงฝึกงานช่างเครื่องเย็น

1

หลัง

7

โรงอาหาร/หอประชุม

1

หลัง

8

บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

1

หลัง

9

บ้านพักครู 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

7

หลัง

10

บ้านพักภารโรง อาคารแฝดชั้นเดียว

3

หลัง

11

ระบบประปา หอถังสูง

1

หอ

12

รั้วและประตู 2 จุด

2

จุด

13

บ้านพักครู 2 ชั้น 6 หน่วย

1

หลัง

14

อาคารเรียนสำนักงานฯ

1

หลัง

15

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

1

หลัง

16

หอถังสูง รูปกลม ประปาชนบท กรมอนามัยฯ

1

หอ

17

สนามกีฬาเอนกประสงค์

1

สนาม

18

อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตรม.

1

หลัง


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์