วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ  โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2524  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  551  หมู่  1  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000  (ข้างวัดม่อนจำศีล)  มีเนื้อที่  20 ไร่  สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ  ต่างระดับ โดยเฉพาะอาคารของวิทยาลัย ฯ  ได้รับการออกแบบให้คงไว้ซึ่งศิลปกรรมล้านนา  ในปี พ.ศ. 2534  ได้รับการยกฐานะเป็น “ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ”

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3  ครั้งต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2534    พ.ศ. 2539  และ พ.ศ. 2543


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง