• รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  3  ครั้งต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2534 , 2539 และ 2543

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง