นายวิชรุติ ลี้จินดา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  
นายบัญญัติ  กันมาเวียง
นายภานุวัฒน์  ลาสุทธิ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

     

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสมพงษ์  นันต๊ะภาพ


ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์