นายวิชรุติ ลี้จินดา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายสุธี  พาฬอนุรักษ์
นายสมพงษ์  นันต๊ะภาพ
นายสัญญา  ศรีสมุทร

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ
     

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     

ครูชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง