นายวิชรุติ ลี้จินดา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  

นายพิทักษ์  ขจรธรรมรักษ์
นายสมพงษ์  นันต๊ะภาพ

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

     

ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสัญญา  ศรีสมุทร

นายภานุวัฒน์  ลาสุทธิ

ครูชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์