นายสมบัติ นาหลวง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง


นายรัชวิทย์  เมธีโชติเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ