นายเจริญ    ศิริวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางนายณัฐนนท์  ภู่อริพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
นายรัชวิทย์  เมธีโชติเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ