หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาช่างเชื่อม (ทวิภาคี)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง หรือ 150 ชั่วโมง // หลักสูตรโครงการเรียนห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
3. สาขาวิชาช่างเชื่อม
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
6. 
สาขาวิชาดนตรี
7. 
สาขาวิชาลีลาศ
8. 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9. 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
10. 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
11. สาขาวิชาเสริมสวยแบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์