หลักสูตรระดับ ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี  6  สาขางาน  จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ  ประกอบด้วย

1. สาขางานยานยนต์

2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

4. สาขางานเชื่อมโลหะ

5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขางานการบัญชี


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หลักฐานการสมัคร

1. ใบรับรองผลการเรียน  (ใบ รบ.)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป