หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี  5  สาขางาน  จัดการเรียนการสอนในระบบปกติและทวิภาคี  ประกอบด้วย

1. สาขางานยานยนต์ (ปกติ/ทวิภาคี)

2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ)

3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ/ทวิภาคี)

4. สาขางานเชื่อมโลหะ (ปกติ)

5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หลักฐานการสมัคร

1. ใบรับรองผลการเรียน  (ใบ รบ.)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป


แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์