ที่        รายการ                 หมายเหตุ                  
1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561                                                                                                  

2 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง