ที่        รายการ
1  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561                              
2  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
3  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
4

  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

5  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
6  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์