ที่        รายการ           หมายเหตุ            
1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561                              

2 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

4

 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์