ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

2.1  จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ


จำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

สาขา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ

ภาคปกติ

ภาคปกติ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

(คน)

สาขางานยานยนต์ (ปกติ)

สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

16

19

2

-

17

14

-

-

9

12

-

-

44

45

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

14

5

6

1

7

-

33

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

3

3

-

-

-

-

6

สาขางานเชื่อมโลหะ

5

-

8

-

4

-

17

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

4

2

5

4

-

3

18

รวม

61

12 50

5

32

3

163

รวมชั้นปี

73

55

35ตารางที่ ๒ จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๑)

ที่

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

รอบ/จำนวน

รวม

เช้า

บ่าย

ค่ำ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

ขนมอบ 2

๑๕๐

๒๕

-

-

-

-

๒๗

2

อาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

๗๕

-

-

๒๖

-

-

๒๘

3

ขนมไทยเพื่ออาชีพ

๗๕

-

-

๒๕

-

-

๒๗

4

ขนมอบ1

๑๕๐

-

-

๒๓

-

-

๒๕

5

ขนมไทยเพื่ออาชีพ

๗๕

๒๔

-

-

-

-

๒๖

6

อาหารยุโรป

๗๕

๒๓

-

-

-

-

๒๕

7

กระโปรงเบื้องต้น

๗๕

๒๔

-

-

-

-

๒๗

8

เสื้อสมัยนิยม

๗๕

๒๔

-

-

-

-

๒๗

9

กระเป๋าผ้าและตกแต่งเพื่องานอาชีพ

๗๕

-

-

๒๖

-

-

๒๗

10

การตัดเย็บเป้เพื่องานอาชีพ

๗๕

-

-

๒๖

-

-

๒๗

11

สระเซทสมัยนิยม

๑๕๐

-

๒๕

-

-

-

-

๒๕

12

การทำสีผมและการยืดผม

๗๕

-

๒๕

-

-

-

-

๒๕

13

การเกล้าผม-ถักเปียและทำตัว

๗๕

-

-

-

๒๕

-

-

๒๕

14

การตัดผมชายเบื้องต้น

๑๕๐

๑๔

๑๑

-

-

-

-

๒๕

15

การแต่งผมชายสมัยนิยม

๑๕๐

-

-

๑๔

๑๑

-

-

๒๕

16

กีตาร์

๑๕๐

-

-

-

-

๑๕

17

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

๗๕

๑๓

-

-

-

-

๑๕

18

การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

๗๕

๑๓

-

-

-

-

๑๕

19

งานมาลัย

๙๐

-

-

-

-

๑๔

๑๕

20

การแกะสลักผัก ผลไม้

๓๐

-

-

-

-

๑๔

๑๕

21

การจัดช่อดอกไม้และห่อของขวัญ

๓๐

-

-

-

-

๑๔

๑๕

รวม

๓๙

๒๑๓

๒๒

๑๖๒

๔๒

๔๘๑

รวมทั้งสิ้น

๔๘๑


ตารางที่ ๒ จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๒)

ที่

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

รอบ/จำนวน

รวม

เช้า

บ่าย

ค่ำ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

กุ๊กทำอาหารตามสั่ง

๑๒๐

๒๒

-

-

-

-

๓๐

2

เบเกอรี่เพื่ออาชีพ

๑๒๐

-

-

๓๐

-

-

๓๑

3

อาหารไทย

๗๕

๒๒

-

-

-

-

๒๖

4

โดนัท,ขนมปัง

๓๐

๒๒

-

-

-

-

๒๕

5

อาหารจีน

๗๕

-

-

๒๑

-

-

๒๖

6

การทำอาหารว่าง

๓๐

-

-

๑๘

-

-

๒๑

7

การตัดเย็บเสื้อเพื่องานอาชีพ

๑๒๐

๒๒

-

-

-

-

๒๗

8

กระเป๋าผ้าพื้นเมือง Quilt เพื่อเพื่ออาชีพ

๑๒๐

-

-

-

๒๖

-

-

๒๖

9

ซอยผม ดัดผม

๑๒๐

-

๒๕

-

-

-

-

๒๕

10

การออกแบบทรงผม

๗๕

-

-

-

๒๕

-

-

๒๕

11

การแต่งหน้า

๔๕

-

-

-

๒๕

-

-

๒๕

12

การตัดผมชายเบื้องต้น

๑๒๐

๑๓

๑๔

-

-

-

-

๒๗

13

การแต่งผมชายสมัยนิยม

๑๒๐

-

-

๑๓

๑๔

-

-

๒๗

14

กีตาร์คลาสสิก

๑๕๐

-

-

-

-

๑๐

15

การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ

๑๒๐

๑๕

-

-

-

-

๑๖

16

งานมาลัย

๙๐

-

-

๑๔

-

-

๑๕

17

การจัดช่อห่อดอกไม้

๓๐

-

-

๑๔

-

-

๑๕

รวม

๓๘

๑๔๘

๒๔

๑๘๗

-

-

๓๙๗

รวมทั้งสิ้น

๓๙๗