ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 3 ปี เปิดทำการสอน 5สาขาวิชา

1.1  สาขาวิชชาช่างยนต์

-สาขางานยานยนต์

-สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

1.2  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

-สาขางานโครงสร้าง

1.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

-สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

-สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

1.4  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

1.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

  1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 1 สาขาวิชา

สาขาวิชาคหกรรม

-แผนกวิชาอาหารขนม

-แผนกวิชาเสื้อสตรี

-แผนกวิชาเสริมสวย

-แผนกวิชาตัดผมชาย

-แผนกวิชาศิลประดิษฐ์

-แผนกวิชาดนตรี


2.4 บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด อาคารประกอบการเรียนมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยอย่างเพียงพอ เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและมีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์