ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง

1. สภาพพื้นที่/ลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง อาณาเขต และพื้นที่  :

จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,833,726  ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้                         ติดต่อกับ         จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก                 ติดต่อกับ         จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ติดต่อกับ         จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้       ติดต่อกับ         จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     ติดต่อกับ         จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน


ขนาดพื้นที่รายอำเภอของจังหวัดลำปาง

ที่

อำเภอ

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

1

เมืองลำปาง

1,172.190

2

แม่เมาะ

959.151

3

เกาะคา

551.152

4

เสริมงาม

631.727

5

งาว

1,815.313

6

แจ้ห่ม

1,349.121

7

วังเหนือ

1,034.323

8

เถิน

1,623.660

9

แม่พริก

646.470

10

แม่ทะ

811.620

11

สบปราบ

502.464

12

ห้างฉัตร

684.757

13

เมืองปาน

865.103


2. ภูมิประเทศ

จังหวัดลำปาง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทอดตัวตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณตอนกลางบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

บริเวณตอนบน  เป็นที่ราบภูเขาสูงป่าค่อนข้างทึบ ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม  อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน และอำเภองาว
บริเวณตอนกลาง  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นแหล่งเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง  อำเภอห้างฉัตร  อำเภอเกาะคา  อำเภอแม่ทะ  และอำเภอสบปราบ
บริเวณตอนใต้  เป็นป่ารังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พื้นที่อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก  บางส่วนของอำเภอเสริมงาม  และอำเภอแม่ทะ

ลักษณะทางกายภาพ  ด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลำปางมีพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา  มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาว และกว้างที่สุดในภาคเหนือ  เรียกว่า “อ่างลำปาง”

 

3. ลักษณะภูมิอากาศ

จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดที่คล้ายอ่างกระทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี  ฤดูร้อนจะร้อนจัด ปี 2559 มีอุณหภูมิสูงสุด 41.50 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวจะหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 14.30 องศาเซลเซียส

ลักษณะภูมิอากาศ  จังหวัดลำปางมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
- ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด  คือ เดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
- ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์