ตำแหน่ง                   

 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566ปีการศึกษา 2567
  ผู้บริหาร
112

  ข้าราชการครู
171717

  พนักงานราชการ
334

  ครูพิเศษสอน
753

  ครูผู้ทรงคุณค่า
111

  ครูวิทยากร
353

  ลูกจ้างประจำ
554

  ลูกจ้างชั่วคราว
10101

  ลูกจ้างเหมาบริการ3314

รวม
505049

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์