ตำแหน่ง                   

 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566
  ผู้บริหาร
1122
  ข้าราชการครู
17171718
  พนักงานราชการ
3344
  ครูพิเศษสอน
7533
  ครูผู้ทรงคุณค่า
111-
  ครูวิทยากร
3533
  ลูกจ้างประจำ
5544
  ลูกจ้างชั่วคราว
101011
  ลูกจ้างเหมาบริการ331413
รวม
50504948


สาขาวิชาช่างยนต์


ครูสินอมร แก้วเหลี่ยม

ครูประจักษ์ สมนึก


สาขาวิชาช่างไฟฟ้า


ครูวุฒิพงศ์ พิเลิศ


ครูอัญชิลา หล้าสมศรี


สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-


สาขาวิชาช่างเชื่อม


ครูสมพงษ์ นันต๊ะภาพ


ครูนพดล โนจิตร


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ครูเชาวลิต เต็มปวนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


ครูคธาวุธ เครือวิยะสาขาวิชาดนตรี


ครูธีรวัชร นวลบุญเรือง


สาขาวิชาลีลาศ


ครูนพรัตน์ สงทุ่ง


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ครูจุรีพร ศิริโพธิ์


ครูจิราธิป ชูหอยทอง


ครูชาลิณี ปิงบ้านเหล่า


ครูประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป


ครูนงนุช ทองเลียบ


ครูณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข


สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ครูสุกัญญา มุงเมือง


ครูลัดดา สุภจันทร์


สาขาวิชาเสริมสวย


ครูถาวรีย์ มานะครูพัฐธนิสา ไชยอุรินทร์

ครูอารียา ใจกาวิลแบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์