ตำแหน่ง                   

   ปีการศึกษา 2563   

   ปีการศึกษา 2564   

   ปีการศึกษา 2565   
   ปีการศึกษา 2566      ปีการศึกษา 2567   
  ผู้บริหาร
11


  ข้าราชการครู
1717


  พนักงานราชการ
33


  ครูพิเศษสอน
75


  ครูผู้ทรงคุณค่า
11


  ครูวิทยากร
35


  ลูกจ้างประจำ
55


  ลูกจ้างชั่วคราว
1010


  ลูกจ้างเหมาบริการ33


รวม
5050


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์