ตำแหน่ง                   

 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566
  ผู้บริหาร
1122
  ข้าราชการครู
17171718
  พนักงานราชการ
3344
  ครูพิเศษสอน
7533
  ครูผู้ทรงคุณค่า
111-
  ครูวิทยากร
3533
  ลูกจ้างประจำ
5544
  ลูกจ้างชั่วคราว
101011
  ลูกจ้างเหมาบริการ331413
รวม
50504948

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2566

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์