จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563

          ตำแหน่ง          

        จำนวน        

  ผู้บริหาร
1
  ข้าราชการครู
17
  พนักงานราชการ
3
  ครูพิเศษสอน
7
  ครูผู้ทรงคุณค่า
1
  ครูวิทยากร
3
  ลูกจ้างประจำ
5
  ลูกจ้างชั่วคราว
10
  ลูกจ้างเหมาบริการ                         
3
รวม
50แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


คลิปตัวอย่างการสอนระยะสั้น