Download เอกสาร

Attachments:
Download this file (399_บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60.doc)399_บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60.doc52 Kb
Download this file (ข้อกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน.doc)ข้อกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน.doc57 Kb
Download this file (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ.pdf)ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ.pdf281 Kb
Download this file (นโยบาย-เป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา.pdf)นโยบาย-เป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา.pdf3996 Kb
Download this file (นโยบายสถานศึกษา 3D.doc)นโยบายสถานศึกษา 3D.doc130 Kb
Download this file (ผลงานวิจัย รองธนพล(ว0231).pdf)ผลงานวิจัย รองธนพล142 Kb
Download this file (ผลงานวิจัย รองพิรุณ.pdf)ผลงานวิจัย รองพิรุณ109 Kb
Download this file (รายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู-ปี-58-1-เม.ย.-58.doc)รายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู-ปี-58-1-เม.ย.-58.doc86 Kb
Download this file (รายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู-ปี-59-1-ต.ค.-59.doc)รายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู-ปี-59-1-ต.ค.-59.doc86 Kb
Download this file (รายงานโครงการ-1 (1).doc)แบบรายงานโครงการ ฝ่ายวิชาการ76 Kb
Download this file (แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างปี-58-1-เม.ย.-58.doc)แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างปี-58-1-เม.ย.-58.doc35 Kb
Download this file (แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างปี-59-1-ต.ค.-59.doc)แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างปี-59-1-ต.ค.-59.doc40 Kb
Download this file (แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ปวช..doc)แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ปวช..doc90 Kb
Download this file (แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ระยะสั้น.doc)แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ระยะสั้น.doc85 Kb
Download this file (แบบรายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างปี-58-1-เม.ย.-58.doc)แบบรายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างปี-58-1-เม.ย.-58.doc42 Kb
Download this file (แบบรายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างปี-59-1-ต.ค.-59.doc)แบบรายงานประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างปี-59-1-ต.ค.-59.doc46 Kb
Download this file (แบบโครงการสอน-1 (1).doc)แบบโครงการสอน ฝ่ายวิชาการ106 Kb
Download this file (ใบขอจัดซื้อวัสดุ (ทั่วไป,วัสดุฝึก).xls)ใบขอจัดซื้อวัสดุ (ทั่วไป,วัสดุฝึก).xls154 Kb